El contingut del present lloc web és propietat de AUTOCARS 6 Queda prohibida la reproducció total o parcial dels continguts excepte autorització per escrit de la societat. La reproducció, còpia, ús, distribució, comercialització, comunicació pública o qualsevol altra activitat que es pugui fer amb la informació continguda en aquesta pàgina web i que es realitzi sense autorització de AUTOCARS 6 serà una infracció que es perseguirà conforme a la legislació vigent.

AUTOCARS 6 rebutja la responsabilitat derivada del mal ús dels continguts, del navegador o de l’ús de versions no actualitzades d’aquest i no adquireix responsabilitat alguna per la infracció que l’usuari pugui efectuar de tals drets protegits, així com els que abastin els drets protegits per la Llei de Propietat Intel·lectual, Llei sobre la Protecció Civil del Dret a l’Honor, a la Intimitat Personal i Familiar i a la Pròpia Imatge, Llei de Marques, Llei General de Publicitat, Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris (Estatal o Autonòmica), Llei de Competència Deslleial i Llei de Condicions Generals de Contractació, entre unes altres. L’anteriorment exposat té caràcter enunciatiu, però no limitatiu, per la qual cosa AUTOCARS 6 perseguirà, fins i tot acudint a les Autoritats de l’Estat, qualsevol actuació il·legal o infracció dels seus drets i/o de les persones i entitats amb drets protegits.

La informació, imatges, textos, documents i qualsevol altre contingut situat en la web podrà ser consultada únicament amb finalitats informatives per qualsevol visitant del nostre lloc web. AUTOCARS 6 es reserva el dret de restringir l’accés a la seva xarxa o als seus continguts i pot modificar els termes i condicions d’ús del lloc web en qualsevol moment i sense previ avís. Els navegants/visitants del lloc web són responsables de revisar els continguts d’aquest Avís Legal per determinar els termes i condicions d’ús del mateix.

AUTOCARS 6 rebutja la responsabilitat sobre qualsevol informació no continguda en aquest lloc web i, per tant, no elaborada per AUTOCARS 6 o no publicada en el seu nom. De manera especial, rebutja la responsabilitat sobre la informació continguda en pàgines web de terceres persones connectades per enllaços amb les pàgines web de AUTOCARS 6 Així mateix, queda exclosa la responsabilitat pels possibles errors de seguretat que es poguessin produir pel fet d’utilitzar ordinadors infectats amb virus informàtics.

Amb la finalitat d’agilitar el servei ofert, identificant amb la màxima celeritat a cada usuari, aquest lloc web podrà utilitzar “cookies” i fitxers de registre. Les “cookies” són codis que el servidor introdueix en el disc dur de l’ordinador per identificar a l’usuari. Les “cookies” s’associen únicament amb un usuari anònim, no permetent accedir a dades de caràcter personal ni, en general, a dades del disc dur de l’usuari. Si l’usuari no desitja que s’instal·li en el seu disc dur una “cookie”, ha de configurar el seu navegador per no rebre-les. En tal cas, no obstant això, la rapidesa i qualitat en el funcionament dels serveis de AUTOCARS 6 pot disminuir. Els fitxers de registre són el registre històric de tot el que succeeix en un lloc web: entrada i sortida d’usuaris, adreça IP, lloc web del que provenen, dates, país, etc. AUTOCARS 6 pot analitzar aquesta informació per conèixer l’afluència de tràfic al portal, els continguts més visitats i les principals rutes de navegació, tot això amb l’objectiu d’adequar els continguts del portal a les expectatives dels usuaris que ens visiten.

Sus datos serán tratados por Autocars6, S. L. con la finalidad de poder suministrarle la información que nos ha solicitado. No serán comunicados a terceros ni se utilizarán para ninguna otra finalidad.

En cumplimiento de la normativa (UE) 2016/679 Reglamento General de Protección de Datos, le informamos que puede ejercer su derecho de acceso, rectificación, supresión u oposición, enviando un correo electrónico a la dirección: comercial@autocars6.com adjuntando fotocopia del DNI, NIE o pasaporte para la comprobación de su identidad.

También le informamos que puede presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos si considera que se han visto vulnerados sus derechos.

Sus datos serán conservados durante dos años, siendo destruidos una vez finalizado este plazo.

La incorporació al fitxer i tractament automatitzat de les Dades Personals té com a finalitat la gestió, administració, prestació, ampliació i millora dels serveis en els quals l’Usuari decideixi subscriure’s o donar-se d’alta, l’adequació del contingut íntegre del portal a les preferències dels usuaris, el disseny de qualsevol nou element que configuri el portal i l’enviament d’actualitzacions dels serveis. AUTOCARS 6 haurà d’obtenir el previ consentiment inequívoc dels Usuaris per efectuar tractaments de les seves dades amb finalitats diferents a les esmentades amb anterioritat.

Per a l’exercici dels drets d’accés, rectificació, cancel·lació o oposició a les dades personals, l’usuari podrà dirigir-se a AUTOCARS 6, NIF A08161481 , Crta. Laureà Miró, 426 – 08980 Sant Feliu de Llobregat (telf.93.632.53.88). Barcelona, Espanya. Correu electrònic: comercial@autocars6.com