El contingut del present lloc web és propietat de AUTOCARS 6 Queda prohibida la reproducció total o parcial dels continguts excepte autorització per escrit de la societat. La reproducció, còpia, ús, distribució, comercialització, comunicació pública o qualsevol altra activitat que es pugui fer amb la informació continguda en aquesta pàgina web i que es realitzi sense autorització de AUTOCARS 6 serà una infracció que es perseguirà conforme a la legislació vigent.

AUTOCARS 6 rebutja la responsabilitat derivada del mal ús dels continguts, del navegador o de l’ús de versions no actualitzades d’aquest i no adquireix responsabilitat alguna per la infracció que l’usuari pugui efectuar de tals drets protegits, així com els que abastin els drets protegits per la Llei de Propietat Intel·lectual, Llei sobre la Protecció Civil del Dret a l’Honor, a la Intimitat Personal i Familiar i a la Pròpia Imatge, Llei de Marques, Llei General de Publicitat, Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris (Estatal o Autonòmica), Llei de Competència Deslleial i Llei de Condicions Generals de Contractació, entre unes altres. L’anteriorment exposat té caràcter enunciatiu, però no limitatiu, per la qual cosa AUTOCARS 6 perseguirà, fins i tot acudint a les Autoritats de l’Estat, qualsevol actuació il·legal o infracció dels seus drets i/o de les persones i entitats amb drets protegits.

La informació, imatges, textos, documents i qualsevol altre contingut situat en la web podrà ser consultada únicament amb finalitats informatives per qualsevol visitant del nostre lloc web. AUTOCARS 6 es reserva el dret de restringir l’accés a la seva xarxa o als seus continguts i pot modificar els termes i condicions d’ús del lloc web en qualsevol moment i sense previ avís. Els navegants/visitants del lloc web són responsables de revisar els continguts d’aquest Avís Legal per determinar els termes i condicions d’ús del mateix.

AUTOCARS 6 rebutja la responsabilitat sobre qualsevol informació no continguda en aquest lloc web i, per tant, no elaborada per AUTOCARS 6 o no publicada en el seu nom. De manera especial, rebutja la responsabilitat sobre la informació continguda en pàgines web de terceres persones connectades per enllaços amb les pàgines web de AUTOCARS 6 Així mateix, queda exclosa la responsabilitat pels possibles errors de seguretat que es poguessin produir pel fet d’utilitzar ordinadors infectats amb virus informàtics.

Amb la finalitat d’agilitar el servei ofert, identificant amb la màxima celeritat a cada usuari, aquest lloc web podrà utilitzar “cookies” i fitxers de registre. Les “cookies” són codis que el servidor introdueix en el disc dur de l’ordinador per identificar a l’usuari. Les “cookies” s’associen únicament amb un usuari anònim, no permetent accedir a dades de caràcter personal ni, en general, a dades del disc dur de l’usuari. Si l’usuari no desitja que s’instal·li en el seu disc dur una “cookie”, ha de configurar el seu navegador per no rebre-les. En tal cas, no obstant això, la rapidesa i qualitat en el funcionament dels serveis de AUTOCARS 6 pot disminuir. Els fitxers de registre són el registre històric de tot el que succeeix en un lloc web: entrada i sortida d’usuaris, adreça IP, lloc web del que provenen, dates, país, etc. AUTOCARS 6 pot analitzar aquesta informació per conèixer l’afluència de tràfic al portal, els continguts més visitats i les principals rutes de navegació, tot això amb l’objectiu d’adequar els continguts del portal a les expectatives dels usuaris que ens visiten.

1. Política de privacitat 

AUTOCARS 6 informa als usuaris del lloc web sobre la seva política respecte del tractament i protecció de les dades de caràcter personal dels usuaris i clients que puguin ser recollides per la navegació o sol·licitud d’informació a través d’aquest lloc web, així com dels dades personals de què disposi AUTOCARS 6 recavades per qualsevol altre mitjà o motiu. 

En aquest sentit, AUTOCARS 6 garanteix el compliment de la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals, reflectida en el Reglament General de Protecció de Dades (UE) 2016/679 i la Llei 3/2018 de Protecció de Dades i Garantia dels Drets Digitals i manifesta el seu compromís amb la confidencialitat i seguretat de les dades.

RESPONSABLE DEL TRACTAMENT:

AUTOCARS 6

Carrer Treball 29

08980 Sant Feliu de Llobregat

Telf 938 562 669

Dades de contacte amb el Delegat de Protecció de Dades:  comercial@autocars6.com 

2. Recollida, finalitat i tractament de dades 

AUTOCARS 6 té el deure d’informar els usuaris del seu lloc web sobre la recollida de dades de caràcter personal que es poden dur a terme, bé sigui mitjançant l’enviament d’un correu electrònic o en emplenar els formularis inclosos en el lloc web. En aquest sentit, AUTOCARS 6 serà considerada com a Responsable del tractament de les dades recollides mitjançant els mitjans anteriorment descrits.

Al mateix temps, AUTOCARS 6 informa als usuaris que la finalitat del tractament de les dades recollides contempla: L’atenció de sol·licituds realitzades pels usuaris, la inclusió en l’agenda de contactes, la prestació de serveis i la gestió de la relació comercial , així com l’enviament d’informacions que tinguin relació amb el servei rebut.

Les seves dades seran degudament conservades i protegides contra pèrdua o alteració de la d’informació i accessos no autoritzats mentre es mantingui la relació comercial i el temps necessari per la prescripció de responsabilitats després d’haver cessat la mateixa, llevat que vostè ens indiqui el contrari i sempre que la normativa vigent permeti la supressió de les dades.

3. Comunicació d’informació a tercers 

AUTOCARS 6 informa als usuaris que les seves dades personals no seran cedides ni comunicades a terceres organitzacions, amb l’excepció que la cessió de dades estigui emparada en una obligació legal o quan la prestació d’un servei impliqui la necessitat d’una relació contractual amb un encarregat de tractament el qual haurà estat degudament contractat amb totes les garanties que estableix el Reglament General (UE) 2016/679.

4. Transferències Internacionals de dades

AUTOCARS 6  no realitza comunicacions de dades a tercers països, però en el cas de que precisi algun servei d’empreses ubicades en zones fora de l’espai de la Unió Europea o sense mesures adequades de protecció de dades, seguirà lo establert en el capítol V del RGPD.

5. Drets dels usuaris 

El Reglament General de Protecció de Dades de Caràcter Personal (UE) 2016/679, concedeix a les persones interessades la possibilitat d’exercir una sèrie de drets relacionats amb el tractament de les seves dades personals.

En la mesura que les dades de l’usuari són objecte de tractament o són conservades per part de AUTOCARS 6. Els usuaris podran exercir els drets d’accés, rectificació, supressió i oposició d’acord amb el que preveu la normativa legal vigent en matèria de protecció de dades personals.

Per fer ús de l’exercici d’aquests drets, l’usuari haurà de dirigir-se mitjançant comunicació escrita a la següent adreça: AUTOCARS 6, CarreE Treball, 29  08980 Sant Feliu de Llobregat (Barcelona), o enviant un correu electrònic a: comercial@autocars6.com , aportant fotocòpia de la documentació que acrediti la seva identitat (DNI o passaport) em ambdós casos.

Aquesta comunicació haurà de reflectir la següent informació: Nom i cognoms de l’usuari, el domicili i les dades acreditatives i la petició de sol·licitud del dret que desitgi exercir.

L’exercici de drets haurà de ser realitzat pel propi usuari, el seu hereu o per una persona autoritzada com a representant legal de l’autoritzat. En aquest cas, s’haurà d’aportar la documentació que acrediti aquesta representació de l’interessat, acceptació de l’herència o poders.

També li informem que pot presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades o a l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades si considera que han estat vulnerats els seus drets.